ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวาทศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวาทศรีแก้ว  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ  สนามกีฬากลางอำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

สำหรับการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายฯ สวาทศรีแก้วในครั้งนี้   มีนักกีฬาจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ เข้าร่วมการแข่งขันรวม ๑๑ โรงเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด  รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

 

 

นายจรันต์  นิลสุ     ผอ.รร.บ้านศรีแก้ว     :  ภาพ

งานประชาสัมพันธ์  สพป.ยโสธร เขต ๒    :   ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2