สพม.พงภกรน.ร่วมพิธีฉลองรางวัลพระราชทานโรงเรียนสตรีพังงา

+++++เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564  นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองและบุคลากร ร่วมพิธีฉลองรางวัลพระราชทานโรงเรียนสตรีพังงา ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 และนางสาวณัฐกฤตา นกขุ้ม  ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งการจัดพิธีฉลองรางวัลพระราชทานในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย  และให้นักเรียนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระองค์ทรงยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทรงใช้เวลาว่าง ในการศึกษาค้นคว้าและทรงนำความรู้มาใช้ในการทรงงานเพื่อส่วนรวม และให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต ดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม” โดยนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล  ปลัดจังหวัดพังงาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีแขกผู้มีเกียรติทั้งหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีพังงา ชมรมครูเก่า ศิษย์เก่า โรงเรียนสตรีพังงาคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมพิธี   เรวดี….ภาพ / ข่าว