สพป.สมุทรสาคร – รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สพป.สมุทรสาคร สูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนการอ่านออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒๓

นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.สมุทรสาคร กล่าวขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท พร้อมทั้งชื่นชมลูก ๆ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน ที่ไม่ละเลยทักษะเรื่องการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ในอนาคต แม้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาเราอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ซึ่งนักเรียนเรียนที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ แต่ผลการประเมิน ของลูก ๆ นักเรียน ก็เป็นที่น่าพอใจ