สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ Conference

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ในกลุ่ม ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ Conference ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 แห่ง คือโรงเรียนบ้านกุดแดง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยการนำของ นายธนภัทร น้อยมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแดง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2