สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี โดยกลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้เล่นกีฬา เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ได้นิมนต์มาพระสงฆ์มาบรรยายธรรมะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในเรืองของอิทธิบาท 4 และกิจกรรมนันทนาการ มีการแข่งขันกีฬาและการละเล่นกีฬาพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

.