ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๔ ห้องแซง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ในวันนี้ (๘ มกราคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๔ ห้องแซง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมี นายวานิช สมจิต ผอ.โรงเรียนบ้านห้องแซง ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้องแซง เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  โรงเรียนบ้านห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๔ คน จาก ๙ โรงเรียนในตำบลห้องแซง  สำหรับงบประมาณการดำเนินการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้องแซง ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ของนักเรียนให้สูงขึ้นจากฐานเดิมของปีการศึกษาที่ผ่านมา
  • เพื่อให้นักเรียนมีองค์ความรู้และความสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ได้
  • เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองต่อจุดหมายของหลักสูตรให้บรรลุผลสำเร็จได้

ในการนี้ ท่าน ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ กล่าวว่า  ฝากให้นักเรียนทุกคนมั่นฝึกสมอง ฝึกจดจำ เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับสมอง เปรียบเสมือนการมั่นออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายของตนเอง จึงขอให้นักเรียนตั้งใจฝึกฝน พัฒนาวิชาการ คุณธรรม สร้างระเบียบวินัย เคารพในตนเอง  รวมทั้งการสร้างและให้โอกาสกับตัวเอง  ภาคภูมิใจในตัวเอง ยอมรับการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ ในสิ่งที่เรายังไม่รู้  ซึ่งการยกระดับคุณภาพการศึกษานักเรียนทุกคนสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ตามชั้นเรียน ตามแผนการเรียนรู้ที่คุณครูได้ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน  และได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยากรทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างจิตวิญญาณในการพัฒนาลูกนักเรียนต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ยส.๒   :  ภาพ / ข่าว

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2