สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันนี้ (๙  มกราคม  ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดย นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ  ดังนี้

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู

  • วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน ณ  โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล “EDU Digital ๒๐๑๙” ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ร่วมงานเปิดตัวโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nation e-Library) ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
  • วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นงานมหกรรมความสามารถของนักเรียน (เฉพาะความพิการ) และประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถของนักเรียน จังหวัดตรัง
  • ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และ สพฐ.
  • สพฐ. จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “ปาปึก”

แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ.

  • “ARMY SUMMER CAMP ๒๐๑๙” ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมง
  • ครูดีไม่มีอบายมุข
  • คำสั่งทางปกครองและการอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครอง

จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ท่าน ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ สรุปนโยบายต่างๆ จากการ      รับชมรายการ มอบหมายภารกิจการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา และติดตามการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของ สพป.ยโสธร เขต ๒  ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ :  ภาพ / ข่าว

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2