สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนของสำนักงานการศึกษาให้เป็นรูปธรรม ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ให้นักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย เด็กชายภัทราวุธ ตรีสมุทร นักเรียนโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล เป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา