สพป.ปจ.2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน 113 คน   และบุคลากรในสังกัด  จำนวน  27 คน   รวมทั้งสิ้น 140 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน, การกำกับติดตามประเมินผลในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน  เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนางานต่อไป ซึ่งก่อนเปิดการประชุม  ประธานในพิธีและผู้ร่วมประชุม   ได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์   ร้องเพลงชาติ  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  หลังการประชุมเสร็จสิ้นคาดหวังว่าจะทราบถึงปัญหาอุปสรรค  หรือข้อเสนอแนะต่างๆ  เพื่อการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2   บรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวัง  คือการพัฒนาการศึกษา ให้ก้าวเดินไปในทิศทางที่หน่วยงานต้องการอย่างมีจุดมุ่งหมาย