โรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยโรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ.แม่สะเรียง ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากคณะสายธารแห่งธรรม บุคคล ห้างร้าน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้