โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงานและอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี โดย ดร.ณัฐิกานต์ รักนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานวัตถุ ดังนี้
1. เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็นคนดีมีคุณธรรม
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆตามวัยที่เหมาะสม
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเห็นความสำคัญของการเรียน และการทำกิจกรรมร่วมกัน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
5. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ
มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 96 คน ครูและบุคลากร จำนวน 55 คน โดยมีการละเล่นต่างๆ กิจกรรมการแสดงของนักเรียน และการจับฉลากของขวัญมากมาย