เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนวัดราษฏร์รังษี  ซึ่งการจัดงานดังกล่าว เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานขอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมรวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยใจที่รัก และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะ ประกอบกับความรู้ความสามารถก็จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป