ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มเครือข่ายกระจายศรีฐาน

วันนี้ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มเครือข่ายกระจายศรีฐาน  โดยมี นายบุญชอบ น้อยเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบาก ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระจายศรีฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จาก ๑๐ โรงเรียนในสังกัดกลุ่มกระจายศรีฐาน จำนวน ๑๑๓ คน คณะวิทยากร เป็นครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายกระจายศรีฐานที่จบสาขาวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระล ๔ คน รวม ๑๖ คน  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๒

กิจกรรมในการดำเนินการ

  • นัดหมายประชุมครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายฯ ทีมสอนสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระละ ๔ คน รวม ๑๖ คน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลสอบ O-net ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ ว่ามีสาระใดและตัวชี้วัดที่จะต้องนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
  • ร่วมกันกำหนดรูปแบบการพัฒนา โดยได้กำหนดในรูปของการติวจัดระบบความรู้ แบ่งศูนย์ติวออกเป็น ๔ ศูนย์  คือ ศูนย์โรงเรียนบ้านเตาไห  ศูนย์โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน  ศูนย์โรงเรียนบ้านกระจาย  และ ศูนย์โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
  • วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯมาเรียนรวมที่โรงเรียนบ้านกระจายเพื่อจัดระบบ สรุปองค์ความรู้ และทดสอบหลังเรียน
  • นำข้อมูลผลการทดสอบที่ได้ไปพัฒนานักเรียนของตนเองหลังจากเสร็จสิ้นโครงการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ O-net ต่อไป

สิ่งที่คาดหวังหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-net  ของนักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓ กลุ่มกระจายศรีฐานสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓ ทุกกลุ่มสาระ  นักเรียนมีความรู้ นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดระบบความรู้มาใช้ในการเรียนและการทดสอบทุกระดับ  ครูได้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา และสามารถนำผลการประเมินในระดับเครือข่ายมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ

ในการนี้ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ กล่าวว่า  การสร้างความตระหนักในการแสวงหาความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้นั้น ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ลูกนักเรียนต้องแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติ  มั่นฝึกฝน ตั้งใจ เพื่อความสำเร็จในชีวิตในสิ่งที่คาดหวังและตั้งใจ  เพื่ออนาคตที่ดีต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ยส.๒  :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2