ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการตามหลักการ STEM EDUCATION ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี

วันนี้  (๑๔ มกราคม ๒๕๖๒)  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการตามหลักการ STEM EDUCATION ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   โดยมี นายธนภัทร  น้อยมาลา  ผอ.โรงเรียนบ้านกุดแดง ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

กิจกรรมที่ดำเนินการในครั้งนี้  ประกอบด้วย นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ  รวม ๑๓ โรงเรียน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๖ จำนวน ๑๐๐ คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔๑ คน  รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๔๑ คน  คณะวิทยาการเป็นคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จำนวนทั้งสิ้น ๓๓ คน  หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมมีความคาดหวังว่า

  • นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถใช้วิชาการตามหลักการ STEM เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มพูนทักษะ/กระบวนการและเทคนิควิธีการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง
  • นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และยังได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจาการเรียนในห้องเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • นักเรียนได้รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ในทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

 

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2