ผอ.สพป.สิงห์บุรี ปฐมนิเทศและให้โอวาท ครูบรรจุใหม่ สังกัด สพป.สิงห์บุรี

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ปฐมนิเทศและให้โอวาทครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สิงห์บุรี ซึ่งมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 3 จำนวน 29 ราย ทังนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้ประดับอินธนูและมอบของที่ระลึก ให้กับข้าราชการครูทั้ง 29 ราย และได้ให้โอวาทครูผู้ช่วยให้ทุกคนตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน กำหนดวิธีการทำงาน และเมื่อมาเป็นครู เป็นข้าของแผ่นดิน ให้ตระหนักอยู่เสมอว่าหน้าที่ของเราคือสอนคน ให้ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กนักเรียน ใช้สังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลืองานโรงเรียนและชุมชน ฝากให้ช่วยดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนอย่างเต็มที่ สร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และให้ศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง พร้อมทั้งอวยพรให้เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ ทั้งนี้ นางสุรินทร์ พวงทอง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำทะเบียนประวัติและสิทธิต่างๆ พร้อมทำหนังสือราชการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง