สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายละ 1,000บาท ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ได้เดินทางไปมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายละ 1,000บาท ซึ่งเป็นเงินจากกองทุนโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท 🌤🏡 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยมอบเงินให้โรงเรียนในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 24 โรงเรียน (นักเรียนติดเชื้อสะสม 83 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564)