วันครู สพป.ยโสธร เขต ๒ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”

วันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในอำเภอกุดชุม  ประกอบด้วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”  โดยในภาคเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๐ รูป ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม   ต่อมาเวลา ๐๙.๐๐ น. ประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์   พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น  เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ  โดยมี นางสาวสิริมา วัฒโน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

งานประชาสัมพันธ์  สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2