สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับครู เพื่อการสอบวัดผลมาตรฐานทางภาษา CEFR ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับครู และการสอบวัดผลมาตรฐานทางภาษา CEFR ประจำปี 2564  ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมฯ  เกิดแรงบัลดาลใจในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ  เกิดทักษะในการ พูด อ่าน เขียน ได้พัฒนาตนเองด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย มีสมรรถนะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานทางภาษา CEFR (Common European Framework of Reference) และเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรครูภาษาอังกฤษอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีนายวรากรณ์ งามศรีนวสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ เป็นวิทยากรให้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ