สพฐ. จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการด้านบริหารงานบุคคล เนื่องด้วยเกษียณอายุราชการ ปี 2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพร้อมมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการด้านบริหารงานบุคคล เนื่องด้วยเกษียณอายุราชการ ปี 2564 โดยมี นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (ผอ.สพร.) และผู้บริหารของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม ณ ห้อง OBEC Channel อาคาร สพฐ.1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

นายอัมพร พินะสา (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นบุคคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกลไกหลักเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนความสําเร็จต่าง ๆ ในองค์กร สพฐ. ของเรา ผมชื่นชมทุกท่านที่ทํางานจนครบ เกษียณอายุราชการ ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติของบุคคลที่รับราชการ การสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติราชการ ถือว่าได้บรรลุภารกิจการปฏิบัติราชการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกท่านได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์ แก่องค์กรมากมายตามหน้าที่ความรับผิดชอบมาเป็นเวลานานและทําต่อเนื่องจนครบวาระสมบูรณ์ นั้นแสนยาก และทุกท่านสามารถอยู่จนครบวาระอย่างสง่างาม ก็ยากยิ่งกว่า

โดยในปี 2564 นี้ ถือเป็นปีที่มีผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลต้องเกษียณอายุราชการ มากถึง 24 คน และในส่วนกลาง สพร.สพฐ. เองก็มีผู้อํานวยการกลุ่ม และหัวหน้างานใน สพร.สพฐ. อีก 6 คน ที่เกษียณอายุราชการในครั้งนี้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ ที่ท่านได้สร้างผลงานที่มีคุณค่าและประพฤติตน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อบุคคลทั่วไป และโปรดระลึก เสมอว่า คุณค่าแห่งความดีและคุณค่าในตนเองของท่านนั้น จะคงอยู่ตลอดไป และเมื่อมีโอกาสก็ขอให้ท่านมีส่วนช่วยเหลือราชการและประเทศชาติสืบต่อไป

“ในโอกาสนี้ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์และ มีจิตใจที่แจ่มใส ตลอดไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ด้านนายอนันต์ พันนึก (ผอ.สพร.) กล่าวว่า ในนามของ สพร.สพฐ. ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับ ผู้เกษียณ อายุราชการ ทุกท่านที่มาถึงในเดือนกันยายน ในปีนี้ กว่าที่ทุกท่านจะเดินทางมาถึงเส้นชัยในราชการ ณ วันนี้ได้ เชื่อว่าทุกท่านจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดจนงานที่ได้มอบหมายอย่างเต็มกําลังความรู้ความสามารถ แก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ จนส่งผลให้งานทั้งหลายทั้งปวงบรรลุผลสําเร็จได้ตามเป้าหมายในที่สุด จึงขอยกย่อง ท่านเป็น “ผู้ทําคุณประโยชน์ แก่ราชการ” นับเป็นความภาคภูมิใจ แก่ตนเอง ครอบครัวและองค์กร ถือเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลากรในรุ่นหลังต่อไป

สำหรับรายชื่อผู้เกษียณอายุที่ได้รับมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในการทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการด้านบริหารงานบุคคล ปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้างานในส่วนกลาง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพร.สพฐ.) จำนวน 6 คน ได้แก่

1. นางจิตรารัตน์ มากมูลผล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวกมลมาลย์ ไชยสุทธินันท์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
3. นางทิพย์เมธาพร ปารีณาสุตนันท์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
4. นางสาวสุชีรา บัวแย้ม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
5. นางสาวอุไรวรรณ อติวรกีรติ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
และ 6. นางสมนึก ธรรมเสมา ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส.4

โดยวันนี้มี จำนวน 3 คน เข้ารับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจาก เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้อง OBEC Channel อาคาร สพฐ.1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่

1. นางสาวกมลมาลย์ ไชยสุทธินันท์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวสุชีรา บัวแย้ม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
และ 3. นางสมนึก ธรรมเสมา ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส.4

และผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ในส่วนภูมิภาค โดยได้รับมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด จำนวน 24 คน ได้แก่

1. นางสาวศจี จีระวุฒ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. นางสาวสุธัญญา วาดเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
3. นายราชันย์ ธีรธรณ์ศรีสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
4. นายสยาม สุริยจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
5. นางสุกัญญา รัตนาภรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
6. นางสุภาวดี วิริยะพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
7. นางพสชนันท์ เพียงพรวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
8. นางคำรณ ดินแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
9. นางสาวสุภาสิริ มณีธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
10. นางวันเพ็ญ วงศ์สถาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
11. นางศิรินดาว พิทธยะพงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
12. นางนันท์ชนก จิตมะกล่ำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
13. นายมนตรี ช่วยพยุง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
14. นายศักดิ์ณรงค์ ธีระธรรมาภรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
15. นางพะเยาว์ เอี่ยมสะอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
16. นางปราณิศา กลิ่นประสม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
17. นายไพโรจน์ ชุ่มกมล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
18. นางภัทราวรรณ ทิพย์ธนสาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
19. นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
20. นายประทีป วงศ์สว่างศริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
21. นายจรัญ น้อยพรหม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
22. นางอนงค์ สิทธิมาตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
23. นายฐาปนา อิ่มเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
และ 24. นายสุรศักดิ์ กรไพร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์