SP จากบริษัท TRUE ลงพื้นที่ภาคสนามโรงเรียนวัดหนองสุ่ม สังกัด สพป.สิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ร่วมต้อนรับ คุณณัฐพิมล พุทธิพนาเวศ จากบริษัททรู ได้ลงพื้นที่โรงเรียนประชารัฐ ของ สพป.สิงห์บุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองสุ่ม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีคุณครูภาวนา อินทร์จันทร์ดี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มีการพูดคุยกับการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนตามสภาพและบริบทของโรงเรียน ซึ่งSP ได้ให้คำแนะนำเกียวกับการเขียนโครงการของโรงเรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน คือด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ เย็บกระเป๋าผ้ารูปทรงต่างๆตามประโยชน์การใช้สอย ซึ่งโรงเรียนได้มีการดำเนินการอยู่แล้ว ในการนี้จึงได้วางแผนเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก โครงการ Connext ED เป็นจักรเย็บผ้า และขยายพื้นที่ห้องประกอบการเดิมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น