สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขบเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายหยัด ขจรเกียรติผดุง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวธัญวลัย ไพศาลอนันต ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี  ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meeting  ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมนี้ผู้ร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด