ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมมหกรรมการศึกษาไทย “Education in Thailand”

เรียน ผู้สนใจ และผู้เกี่ยวของ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดประชุมมหกรรมการศึกษาไทย “Education in Thailand” ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ