สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นำเสนอรายงานการตรวจราชการกรณีพิเศษ “การติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพัฒนะ พัฒนทวีดล) ทางระบบ Google Meet

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นำเสนอรายงานการตรวจราชการกรณีพิเศษ “การติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพัฒนะ พัฒนทวีดล) ทางระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)