ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดประชุมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมโรงแรม M – Grand ร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)