ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนสาระคณิตศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนสาระคณิตศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสมรรถนะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน ด้านความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ตามแนวทางการประเมิน PISA พัฒนาการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA 2022 ด้านความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 2022 ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดประชุมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมโรงแรม M – Grand  ชั้น 6 จังหวัดร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)