สพป.พัทลุง เขต 1 ดำเนินการโครงการรณรงค์การจัดการขยะ

บุคลากร สพป.พัทลุง เขต 1 พร้อมใจ เดินหน้าจัดการขยะ
“แต่งไทย ใส่ผ้าซิ่น กินข้าวปิ่นโต หิ้วถุงผ้า มาทำงาน”
……………………………………………

วันนี้ (18 ม.ค.62) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เปิดเผยว่า สพป.พัทลุง เขต 1 ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด “แต่งไทย ใส่ผ้าซิ่น กินข้าวปิ่นโต หิ้วถุงผ้า มาทำงาน” ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของรัฐบาล ที่ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการจัดการขยะตามมาตรการโดยมีเป้าหมายของหน่วยงานดังนี้ 1.การคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารสำนักงานมีการแยกประเภทของขยะมูลฝอย 2.ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดลดลงร้อยละห้า 3.งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน 4.จำนวนพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มีการทิ้งในถังขยะลดลงร้อยละ10 และสอดรับกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 ซึ่งมีมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประกอบด้วย 1.การลดการเกิดขยะ ณ แหล่งกำเนิด
2. การเพิ่มศักยภาพ มีสถานที่รวบรวมขยะ จำแนกสีถังขยะ 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการ สร้างจิตสำนึก พัฒนาองค์ความรู้
ซึ่งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดได้นำหลัก 3 R – ประชารัฐ มาใช้ในการบริหารจัดการขยะ ประกอบด้วย Reduce การลดปริมาณการผลิตขยะจากการบริโภคน้อยลง Reuse – การใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า และRecycle – การแปรรูปเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืน
นอกจากนี้ได้มีการสื่อสาร อบรมให้ความรู้ความเข้าใจและกระบวนการสร้างจิตสำนึกในรูปแบบต่างๆ มีการสร้างข้อตกลงร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดขยะในสำนักงานแก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯทุกคน เช่น ใช้กระดาษ 2 หน้าและรูปแบบการสแกนเอกสาร QR Code ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีขยะมากเกินไป จัดเตรียมภาชนะคัดแยกขยะ ไม่ซื้อสินค้าที่บรรจุด้วยโฟมและถุงพลาสติคที่แม่ค้านำมาขายในสำนักงาน และใช้ถุงผ้า ตระกร้า และทำกิจกรรม 5 ส.ร่วมกันทุกวันที่ 30 ของเดือน “ทุกวันบุคลากรในสำนักงานจะนำภาชนะปิ่นโตบรรจุอาหารแทนโฟมและถุงพลาสติก เหยือกน้ำแทนขวดน้ำพลาสติก มาบริโภคที่สำนักงานเป็นประจำ เป็นการลดขยะที่ต้นทางจนเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสนับสนุนการจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน “และจะเน้นให้ทุกวันศุกร์ บุคลากรทุกคนแต่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น กินข้าวปิ่นโต หิ้วถุงผ้า มาทำงาน” นายสุนาจ กล่าว

ศริราณี พรหมบังเกิด