สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2564 และร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

      วันที่  29  กันยายน  2564  เวลา 08.00 น.  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  พร้อมด้วยนายสุชีพ ช่วยแก้ว  นายนพดล  ตลับแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2564  จากนั้น  เวลา 09.00 น. ได้ร่วมประชุมทางไกล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ซึ่งส่งสัญญาณ Conference จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการรับวัคซีนของนักเรียนช่วงอายุระหว่าง 12-18 ปี  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน  และสถานการณ์น้ำท่วม  ณ  ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2