นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ การส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ การส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมโรงเริยนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) โดย นางสาวสุจิราภรณ์ เงาศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย โอกาส อุปสรรค (SWAT) รวมถึงพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2