สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมกลั่นกรองข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู กรณีปกติและกรณีพิเศษ

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบรืหารงานบุคคล นางสาวดารา อิฐทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสมจิตร แสงชาติ นักทรัพยากรบุุคคลชำนาญการ นางสาวนิภาพร ทำดี นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่นักทรัพยากรบุุคคล และคณะกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมกลั่นกรองข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู กรณีปกติและกรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2