สพม.30 จัดโครงการ “พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา”

วันที่ 26 กันยายน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดโครงการ “พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กิจกรรม : ขยายผลการสร้างข้อสอบอัตนัย โดยมีครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โรงเรียนละ 2 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร

2. เพื่อพัฒนารูปแบบ/เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรสถานศึกษา เกี่ยวกับงานวัดผล