ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2564 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และสามารถนำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในเรื่องของการอ่านเพื่อการสื่อสารทั้งในระดับของการอ่านออกไปจนถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการคือ ดร.ฉวีวรรณ โยคิน และคณะ ณ ห้องประชุมบัวขาว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พร้อมนี้ผู้ร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด