สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมพัฒนาครูผู้ช่วยด้วยระบบ TEPE Online

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำโดย นางสุรินทร์ พวงทอง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมการพัฒนาครูผู้ช่วยด้วยระบบ TEPE online ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานอย่างเข้ม ด้วยระบบ TEPE Online จำนวน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 2) หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 3) หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางตำแหน่งและวิทยฐานะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่มีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และสามารถเรียนรู้ได้ตามกระบวนการพัฒนาในทุกสถานที่ ทุกเวลา ตามความต้องการและความสนใจต่อการยกระดับคุณภาพของตนเอง และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่การจัดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ประเมิน PLC มาให้ความรู้เรื่องการพัฒนาในระบบ Online การพบกลุ่ม การส่งชิ้นงานและการรับวุฒิบัตร โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 94 ราย