ประชุมการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.ทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กำหนดนโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด เพื่อเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2