การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 (รอง ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิดอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สำนักงานลูกเสือจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 การดำเนินการเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา ในครั้งนี้ดำเนินการเปิด จากจุดที่ 1 จุดศูนย์กลางพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting ไปยังจุดที่ 2 จุดที่ 3 และจุดที่ 4 ดังนี้ จุดที่ 2 ห้องประชุม สพป.พัทลุง เขต 2 จุดที่ 3 ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จุดที่ 4 ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ และได้มีการฝึกอบรมลูกเสือจิดอาสาพระราชทานทั้งหมด จำนวน 3 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 ตุลาคม 2564 จำนวน 60 สถานศึกษา รวมทั้งหมด 120 คน โดยมีวิทยากรแกนนำที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น ผู้อำนวยการฝึก และนายสมพงศ์ พละไชย รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นรองผู้อำนวยการฝึก พร้อมด้วยคณะวิทยากร นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการน้อมนำโครงการการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง และการบำเพ็ญประโยชน์โดยหวังสร้างให้เกิดขึ้นแก่ลูกเสือและบุคลากรลูกเสือในสถานศึกษาต่อไป

ศริราณี พรหมบังเกิด