สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมประเมินผลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 11 นโยบาย

สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมประเมินผลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 11 นโยบาย วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการ PLC ตามนโยบาย 11 นโยบาย ประกอบด้วย เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญา นำพาอ่านออกเขียนได้ ใส่ใจการคิดเลขคล่อง เสริมก้องภาษาสู่สากล ฝึกฝนความพร้อมปฐมวัย ก้าวไกลเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพตามวัย สุขอนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ พิชิตประกันคุณภาพ โดยกำหนดประเมินโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในระดับเครือข่าย 9 เครือข่าย จำนวน 99 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 5 – 25 กุมภาพันธ์ 2562