โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 2

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2