พิธีเปิดการเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET นักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกนาโก สพป.ยโสธร เขต ๒

วันนี้ (๒๒ มกราคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายจีระศักดิ์  ภาระเวช  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้รับมอบหมายจาก นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กลุ่มเครือข่ายโคกนาโก  โดยมี  นายสุวิทย์  สุวรรณเพชร ผอ.รร.บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแข้  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายฯ โคกนาโก มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับรูปแบบการทดสอบ O – NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จากการสอบ O – NET เพิ่มขึ้นและได้ค่าเฉลี่ยรวม  ร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบ  โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้

๑. จัดทีมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามประกาศของกลุ่มเครือข่ายฯ

๒. จัดกิจกรรมเข้าค่าย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๖๖  คน ระหว่างวันที่  ๒๒-๒๕  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนบ้านหนองแข้

๓. จัดกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔๓  คน มอบหมายให้วิชาการโรงเรียนดำเนินการ

   

งานประชาสัมพันธ์  สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ข่าว

สุวิทย์ สุวรรณเพชร ผอ.รร.บ้านนาดี (คุรุประชารัฐ)  :  ภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2