สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2564 และแสดงความยินดีการย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1

 วันที่ 26 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น.  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2564  ผ่านระบบ ZOOM  ร่วมด้วยนายนพดล  ตลับแก้ว  นายจินดา วงศ์อำมาตย์  รอง ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ผอ.กลุ่ม/หน่วย  และประธานเขตคุณภาพการศึกษา  ก่อนเปิดการประชุม ประธานในพิธีได้มอบ (1) เกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564  (2) โล่รางวัลนวัตกรรมทางการศึกษา โครงการ “PRI2 Innovation Awards” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (3) เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีรูปแบบการส่งเสริมการนิเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข้งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้  และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้  ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. ได้จัดกิจกรรม “ความผูกพัน เก็บไว้ตลอดไป ความจริงใจ มีให้ตลอดกาล” เพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่ ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 จากนั้น  ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ จนถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2