สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันนี้ (๒๓  มกราคม  ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดย นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ  ดังนี้

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู

  • วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ ๔ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๑) ในงานวันครู ครั้งที่ ๖๓
  • วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบรรพตวิทยา ต.ปอ. อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  • วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดอาคารเรียน “ผดุงอนุสรณ์” โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์  ต.ปอ  อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย
  • วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ส่งมอบบ้านน้ำใจ สพป.เชียงราย เขต ๔ “คืนความสุขให้ลูก สพฐ.” หลังที่ ๔ ให้เด็กหญิงสิริรัตน์ แซ่หว้า  นักเรียนชั้น ป.๓ โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง
  • วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ร่วมพิธีลงนาม MOU ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ.

  • โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
  • ชี้แจงแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
  • ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “IT I Can” โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป.ปัตตานี เขต ๓

จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ท่าน ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ สรุปนโยบายต่างๆ จากการ      รับชมรายการ มอบหมายภารกิจการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา และติดตามการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของ สพป.ยโสธร เขต ๒  ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ :  ภาพ / ข่าว

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2