สพฐ.ลงพื้นที่ พัทลุง 1 ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมผลการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะติดตามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษา สพฐ. นางลำไย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมผลการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเวลา 08.30 – 09.30 น. ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และเขต 2 และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เวลา 09.30 – 16.30 น. ติดตามและตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมผลการเตรียมการเปิดภาคเรียนฯ ของโรงเรียนวัดลานแซะ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และโรงเรียนบ้านเหรียงงาม อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ศริราณี พรหมบังเกิด