เปิดค่ายยางคอยเกลือ

เมื่อ 24  มกราคม 2562  นางสมหมาย รอดเพชร รก.ผอ.โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ เปิดค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ เพื่อให้ลูกเสือสำรองได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความรักความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร