รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน 2/2564 จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน 2/2564 และการบริหารจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

โดยกำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ยึดหลักตามแนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน กรณีเปิดเรียนตามปกติ (Onsite) สถานศึกษาต้องปฏิบัติ 6 มาตรการหลัก DMHT-RC 6 มาตรการเสริม SSET-CQ และ 7 มาตรการเข้มงวด

ทั้งนี้ ได้กล่าวสร้างขวัญกำลังใจและส่งความห่วงใยให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ปฏิบัติงานเชิงรุกในพื้นที่ ร่วมฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครองและจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ