สพป.สมุทรสาคร – ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดร.สมชาย นาคนัด รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ได้รับมอบหมายจาก นายชาติชาย ขันทำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการจำนวน ๒๙๓ ราย ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม ชั้น ๒ สพป.สมุทรสาคร