ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ พื้นที่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางพิมพ์พิศา สุบรรณพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายธีรโชค ชมสินธุ์จีระศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) ประกอบด้วยโรงเรียนสังวาลย์วิทยา โรงเรียนบ้านโพซอ และโรงเรียนบ้านอมพาย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่รับผิดชอบ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ทางคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจพร้อมหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ