สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณ เพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ แนวใหม่ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

ในวันนี้ (๒๖ มกราคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning  เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณ เพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ แนวใหม่ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมี นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สพป.ยโสธร เขต ๒

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  เป็นความร่วมมือระหว่าง สพป.ยโสธร เขต ๒ กับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี  และด้านคณิตศาสตร์ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒  ได้นำความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ และบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ด้วยกระบวนการ GRAS ๕ Steps ที่ลงลึกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม  คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)  โรงเรียนละ ๕ คน จำนวน ๓๔ โรงเรียน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑๗๐ คน ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการ คือ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้เรียนรู้และร่วมกันปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเทคนิควิธีต่างๆ ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ฯ เพื่อให้สามารถนำผลงานไปใช้ได้จริงในห้องเรียน รวมทั้งมีการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ข่าว

ผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ  ,  ชฏาพร  บุญบรรลุ  :  ภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2