ศธ. พร้อมหนุน นำหลักสูตร VIA ด้านความปลอดภัยทางถนน สู่โรงเรียน 45 แห่งของกระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร มั่นใจเพิ่มทักษะ “มองความเสี่ยงออก หลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ มีวินัย ใส่ใจผู้ร่วมทาง”

วันที่ 19 พฤศจิกายน นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด VIA Road Safety Education Programme จัดโดยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (เอไอพี) พร้อมการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มบริษัทโททาลเอนเนอร์ยีส์ และบริษัท สยาม มิชลิน จำกัด โดยภายในงานมี นายปาสกาล ลารอซ ประธานกลุ่มบริษัทโททาลเอนเนอร์ยีส์ทั้งหมดในประเทศไทย นางสาวพรวดี ปิยะคุณ ผู้อำนวยการรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนจากสถานศึกษาในโครงการ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของผู้เรียนมาก โดยประกาศนโยบายความปลอดภัยเป็นวาระเร่งด่วน (Quick Win) วาระที่ 1 เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยให้จัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม และเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมาได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกฝังความรู้ ทักษะ และเจตคติในการป้องกัน ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา พัฒนาระบบให้คำปรึกษา รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหา นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

“สำหรับความปลอดภัยของนักเรียนนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้วางมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยจัดตั้ง safety center ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน เพื่อดูแลความปลอดภัยโดยมีคณะกรรมการที่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานแต่ละระดับได้ โดยโรงเรียนทำการประเมินความเสี่ยงตามบริบทของพื้นที่และนำข้อมูลไปประเมินเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา สำหรับการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนสำหรับนักเรียนนั้น กระทรวงได้ส่งเสริมให้แต่ละโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะการเอาตัวรอด เช่น ทักษะการว่ายน้ำ ความปลอดภัยด้านการจราจร ดังนั้นหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนนี้จะมีส่วนส่งเสริมนโยบายของกระทรวงได้เป็นอย่างดี” เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าว

ทางด้าน นายปาสกาล ลารอช ประธานของกลุ่มบริษัทโททาลเอนเนอร์ยีส์ทั้งหมดในประเทศไทย และเป็นผู้จัดการใหญ่ของโททาลเอนเนอร์ยีส์ อีพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า แรงผลักดันสำคัญที่ทำให้โททาลเอนเนอร์ยีส์จับมือกับมิชลิน นำ VIA Road Safety Education Programme มาสู่ประเทศไทยนั้น คือความมั่นใจในหลักสูตร VIA ที่ผสมผสานหลายรูปแบบ มีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน มุ่งสร้างทักษะให้เด็กๆ มีทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รู้จักความเสี่ยง สามารถประเมินความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงขณะเดินทางได้ ซึ่งจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุชัดว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 90% มาจากผู้ขับขี่ขาดทักษะการประเมินความเสี่ยง ในโอกาสนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญและจะขับเคลื่อนการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเยาวชนของชาติต่อไป

ขณะที่ นางสาวพรวดี ปิยะคุณ ผู้อำนวยการรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด กล่าวว่า มิชลินให้ความสำคัญและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนหลายรูปแบบมากว่า 28 ปีแล้ว โดยร่วมมือกับพันธมิตรหลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน อย่างปลอดภัยในหมู่ผู้สัญจร โดยเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถนำโครงการ VIA Road Safety Education Programme มาสู่ประเทศไทย และผลักดันให้มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนในหลายประเทศทั่วโลกปีละประมาณ 1.3 ล้านคน ประเทศไทยเองก็มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก และอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์สูงเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย แต่ละปีมีเด็กๆ และเยาวชนเสียชีวิตบนท้องถนนประมาณ 3,526 คนต่อปี บาดเจ็บอีกกว่า 72,000 คนต่อปี คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียและมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาท

“การร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของมิชลินและโททาลเอนเนอร์ยีส์ ที่ได้ดำเนินโครงการนี้ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย และมีมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียเป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยได้ดำเนินการสำเร็จเป็นอย่างดีในโรงเรียนต้นแบบ 5 แห่งในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และกำลังจะขยายผลความสำเร็จนี้ต่อเนื่องไปยังอีก 45 โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 36 แห่ง และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง” นางสาวพรวดี กล่าว