สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมชี้แจงแนวดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2562

วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( Ordinary National Educational Test : O-NET) ปีการศึกษา 2561 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์สอบ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จะดำเนินการทดสอบโรงเรียนทุกสังกัด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับช้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 รวมจำนวน 3,204 คน ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้การปรชะชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ วางแผนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ และตรงตามมาตรฐานการสอบ ณ ห้องประชุม รร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน