สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมนำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ โดยครูใหญ่ ประจำวันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 ได้แก่ นางสาวอนงค์ บุญเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน การให้โอวาท ร้องเพลงศึกบางระจัน และเพลงสรรเสริญพระบารมี ในการนี้ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ฝากข้อคิด เรื่องการคบเพื่อน ถึงเวลาจะผ่านไปและสถานภาพทางสังคมต่างกัน แต่ความเป็นเพื่อนก็ยังเหมือนเดิม และฝากเรื่องงาน 1.การสอบ O-NET 2. ขณะนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลาง และขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ พี่น้อง ประชาชน ให้เข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ 3. นโยบายขยะ การปลูกฝังการคัดแยกขยะ