สพฐ. ร่วมด้วย อาชีวะ-เอกชน ประชุมคณะทำงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะทำงานฯ อาทิ นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายวิทวัต ปัญจมะวัต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายโรจนะ กฤษเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีประเด็นหารือที่น่าสนใจ อาทิ การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา เป็นต้น