สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมสอบ O-NET โปร่งใส ไร้ทุจริต

     วันที่ 29 มกราคม 2562  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจำปีการศึกษา  2561  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่จะดำเนินการสอบ ในวันที่  2-3 กุมภาพันธ์ 2562  ให้การดำเนินการสอบเป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ตัวแทนศูนย์สอบ  หัวหน้าสนามสอบ  และเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ทั้งนี้ ก่อนเปิดประชุมประธานในพิธี  และผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์   ร้องเพลงชาติ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี   มีระเบียบวินัย  รู้หน้าที่   มีความซื่อสัตย์สุจริต   และมีจิตสาธารณะ ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล